A Starting Point 2008 01 01

Group Exhibition A Starting Point
Zendai MoMA, Shanghai

Chief curator: Shen Qibin
Executive curator: Biljana Ciric
Curatorial team: Liao Wenfeng, Hu Yun, Liz Coppens

Jan 1st - Dec 31st, 2008

In addition to the brilliant videos, installations and paintings provided by our Intrude artists, the exhibition will also feature the display of project-related documents. Works of nearly 60 Intrude artists will be selected and put on display, making the exhibition one of the largest ever since the opening of the museum. What’s special about the exhibition is that this time works will also be displayed at the Thumb Plaza, an act to further reflect the core mission of Intrude: to make contemporary art transcend the boundaries of art museums and become more approachable to the general public. During the three-month exhibition, nearly 10 works will be shown at the plaza.

Artist & Institution List
Adad Hannah, Ala Younis, Anne Senstad, Barbara Edelstein, Cang Xin, Chang ke, Chen Hangfeng, Chen Zhou & Zhang Xiaojing, Dong Wensheng, Duan Yongjun, Elisa Marchesini, Gabriela Marciel, Gao Mingyan, Gu Wenda, Guan Huaibin, Guerrilla Girls On Tour, Guo Lijun, Museum In Progress , Heartbeat Sasaki, He Chengyao, Heidrun Holzfeind, Huang Dehua, Huang Kui, Roslisham Ismail aka ise , Jen Denike, Li Ming, Li Mu, Li Qiang, Liang Bin, Liang Shaoji, Liu Jin, Lydia Panas, Maider Lopez, Michael Yuan, Mitsunori Sakano, Mo Chaolue, Razvan Botis, Ren Jie, Ren Qian, Romy Achituv, Sean Raspet, Shi Qing, Staelens Mathieu, Susanne M. Winterling, Tiffany Chung, Touch Design(Pan Jianfeng/Zhao Jie/Lu Pingyuan), Two Girls Working, Utopia Group(Deng Dafei/He Hai), Vibeke Jensen, Wojciech Gilewicz, Wu Gaozhong, Wu Junyong, Yan Jun, Yang Guangnan, Yang Jian & Sandra Kunz, Yang Licai, Yang Yong, Yap Saubin, Yu Ji, Yu Xudong, Zhang Hui, Zhang Jianjun, Zhao Zhao, Zhu Siyun